novice SPTM številka 9, avgust 2016

Minimize
prva tabela

Kako promet vpliva na naše okolje in zdravje

Velik izziv trajnostne mobilnosti je zagotoviti visoko stopnjo dostopnosti in mobilnosti, pri tem pa se izogniti številnim negativnim posledicam. Ravnotežje med pozitivnimi in negativnimi platmi prometa zahteva veliko dobrih idej, celovitega spremljanja stanja in tudi nekaj drznosti. Razvoj trajnostne mobilnosti je zato kompleksen, dolgotrajen in razmisleka poln proces.

Brošura Okolje, promet in zdravje je vzpodbuda in podpora slovenskim občinam pri sprejemanju uravnoteženih odločitev o trajnostni mobilnosti. Podpira tudi njihove aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Je dober vir informacij o tem, kako promet vpliva na naše življenje, okolje in zdravje ter kaj lahko vsi skupaj glede tega ukrenemo. Povzema ključna sporočila kazalnikov okolje-promet in okolje-zdravje, ki jih ureja in zbira Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje. Pri pripravi so sodelovali še Ministrstvo RS za infrastrukturo, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Urbanistični inštitut RS.

Brošura je na voljo tukaj.  

številka 9

avgust 2016

Že tretjina občin se navdušuje nad trajnostno mobilnostjo

Podpora izdelavi Celostnih prometnih strategij

Kako so v praksi videti dobri učinki trajnostne mobilnosti

V Sloveniji je vedno več občin, ki sodelujejo v Evropskem tednu mobilnosti (ETM). Letos jih bo aktivnih 71, kar je absolutni rekord. To pomeni, da bo sodelovala kar tretjina vseh slovenskih občin. Poleg občin se lahko s svojimi aktivnostmi pobudi priključijo tudi posamezne organizacije, podjetja ali skupine posameznikov. Svoje aktivnosti slednji registrirajte tukaj.

Slogan ETM 2016 je »Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost«. Več raziskav je namreč pokazalo, da ima trajnostna mobilnost pozitivne učinke tudi na ekonomsko uspešnost občin in mest. Vrednost nepremičnin v mestih z dobro kolesarsko infrastrukturo in učinkovitim javnim prevozom je, denimo, višja. Otroci, ki gredo v šolo peš ali s kolesom, dosegajo boljše rezultate. Zaposleni pešci in kolesarji v povprečju delajo učinkoviteje od voznikov avtomobilov, gredo manjkrat k zdravniku in manj časa preživijo na bolniški. Vse to ima pozitiven vpliv na ekonomski položaj lokalne skupnosti.

Za pestrost aktivnosti letošnjega ETM bo poskrbela tudi priprava Celostnih prometnih strategij. Cilj teh strateških dokumentov načrtovanja prometa je zagotoviti celostne spremembe v prometu ter boljšo kakovost bivanja za sedanje in prihodnje generacije. Vsaka izmed več kot 60 občin, ki dokument izdelujejo pod budnim očesom Ministrstva za infrastrukturo, bo v času ETM organizirala vsaj en dogodek za javnost.

V tednu med 16. in 22. septembrom pustite avto doma ter se v službo, šolo ali po drugih opravkih odpravite na trajnosten način. Vabimo vas tudi, da se udeležite aktivnosti v okviru ETM. Programi občin bodo objavljeni na skupnem spletnem portalu.

V okviru projekta CH4LLENGE so nastali štirje novi priročniki o ključnih korakih priprave Celostnih prometnih strategij (CPS). Še posebej pridejo prav vsem občinam in izvajalcem, ki trenutno pripravljajo CPS. Priročniki so objavljeni na osrednjem evropskem spletnem portalu za trajnostno mobilnost ELTIS, glavne vsebine posameznih priročnikov pa so:

Sodelovanje institucij (Institutional Cooperation Kit) Priročnik je z jasnimi usmeritvami v pomoč pri izboljšanju geografskega, političnega, administrativnega in medoddelčnega sodelovanja med pripravo in izvajanjem CPS. Praktični nasveti vključujejo opredelitev okvirov sodelovanja, upravljanja partnerstev in sprejemanja dogovorov o odgovornosti za izvajanje ukrepov. Gradivo.

Vključevanje javnosti (Participation kit) Priročnik je poln praktičnih nasvetov, kako v proces priprave CPS vključiti prebivalce in ključne deležnike. Podane so informacije o tem, kako javnost vključiti v proces načrtovanja, pa tudi kako pripraviti, upravljati ter oceniti aktivnosti njenega vključevanja. Gradivo.

Izbira ukrepov (Measure Selection Kit) Priročnik pomaga izbrati najbolj ustrezen paket ukrepov za doseganje ciljev, zastavljenih v CPS-jih. Združuje trenutna znanja na področju izbire ukrepov in z njimi povezane izzive, predlaga pa tudi praktične pristope za reševanje slednjih. Gradivo.

Spremljanje in vrednotenje učinkov (SUMP Monitoring and Evaluation Kit) Priročnik je podpora strokovnjakom za mobilnost pri ocenjevanju učinkov ukrepov ter samega procesa načrtovanja mobilnosti. Obravnava zasnovo procesa spremljanja in vrednotenja, izbiro ustreznih kazalnikov in izbiro najprimernejših metod vrednotenja, analize in predstavitve podatkov. Gradivo.

O vseh štirih vsebinah se lahko poglobljeno poučite tudi v okviru spletnih izobraževalnih modulov na portalu Mobility Academy.

Projekt Trajnostna mobilnost v praksi izobražuje, ozavešča in informira medije, učitelje, ravnatelje ter zaposlene na občinah in preko njih širšo javnost o koristih blaženja podnebnih sprememb na področju mobilnosti. Usposobi jih tudi za prehod v nizkoogljično družbo, kjer mobilnost temelji na javnem prevozu, nemotoriziranih oblikah premikanja ter drugih alternativnih, nizkoogljičnih potovalnih načinih.

Do konca leta 2016 bo izveden bogat nabor aktivnosti. Konec septembra bo izšel priročnik dobrih praks s področja trajnostne mobilnosti v Sloveniji in tujini. V njem bodo raznoliki primeri rešitev iz večjih in manjših mest, turističnih območij, podeželja, s področja občinskih politik, organizacije večjih dogodkov ter vsakodnevnih poti. Priročnik bo podpora izobraževanju ciljnih skupin, hkrati pa bo dobra promocija trajnostne mobilnosti v Sloveniji. Oktobra in novembra bodo potekali seminarji o trajnostni mobilnosti za učitelje in vodstva osnovnih šol, za občine in medije. Šlo se bo tudi na strokovno ekskurzijo, na kateri se bo ogledalo tuje dobre prakse. Decembra bo zaključna konferenca na temo izobraževanja in ozaveščanja o trajnostni mobilnosti. Konferenca je namenjena vsem deležnikom projekta, zainteresirani javnosti in odločevalcem na nacionalni ravni.

Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne spremembe, izvajajo pa ga Cipra Slovenija, Focus in Inštitut za politike prostora.

Več informacij bo sproti objavljenih na spletni strani projekta.
 

Copyright © 2016 Slovenska platforma za trajnostno mobilnost, Urbanistični inštitut RS, vse pravice pridržane.
Naslov pošiljatelja novic: Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
 

Novice vam pošiljamo na naslov, ki ste ga navedli ob prijavi. Odjava

Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use