seznam publikacij, za podrobnejše opise glej spodaj
Okolje, promet in zdravje: Brošura s priporočili občinam za ukrepanje
 2016
Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, Smernice za pripravo Celostne prometne strategije  2012
Prijazna mobilnost za zadovoljno prihodnost, Prometna strategija občine Ljutomer  2012
Poti do privlačnega mesta in zadovoljne skupnosti, Celostna prometna strategija mesta Maribor
 2013
   

  
 


 

OKOLJE, PROMET IN ZDRAVJE
Brošura s priporočili občinam za ukrepanje
Brošura Okolje, promet in zdravje je dober vir informacij, kako promet vpliva na naše življenje in kaj lahko vsi skupaj glede tega ukrenemo. Povzema ključna sporočila kazalcev okolje-promet in okolje-zdravje, ki jih ureja in zbira Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.

  Brošura o vplivih prometa na okolje in zdravje je namenjena slovenskim občinam kot podpora njihovim aktivnostim v okviru Evropskega tedna mobilnosti in pri prizadevanju za trajnostno mobilnost.
  Brošura povzema ključna sporočila kazalcev okolje-promet in okolje-zdravje, ki jih ureja in zbira Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje. Kazalci okolje-promet so razviti v skladu z metodologijo TERM (Transport and Environment reporting Mechanism), ki jo je razvila Evropska agencija za okolje. Kazalci okolje-zdravje so razviti v skladu z metodologijo Svetovne zdravstvene organizacije ENHIS (Environment and Health Information System). Vsi kazalci so objavljeni na spletni strani http://kazalci.arso.gov.si.
  Pri pripravi so sodelovali Ministrstvo za okolje − Agencija RS za okolje, Ministrstvo RS za infrastrukturo, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Urbanistični inštitut RS.
   
    Založnika brošure sta Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje in Ministrstvo za infrastrukturo. Avtor je Aljaž Plevnik (UIRS), uredila sta jo Aljaž Plevnik in Mojca Balant (UIRS). Strokovni pregled so opravili Nataša Kovač (ARSO), Polona Demšar Mitrovič (MzI), Sonja Jeram (NIJZ), Peter Otorepec (NIJZ), Simona Uršič (NIJZ), Andrea Backovič - Juričan (NIJZ), Mateja Rok Simon (NIJZ) in Cirila Hlastan Ribič (NIJZ).
      

TRAJNOSTNA MOBILNOST ZA USPEŠNO PRIHODNOST
Smernice za pripravo Celostne prometne strategije
Celostna prometna strategija je ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa. Prizadeva si rešiti izzive občine, ki so povezani s prometom, s čimer ji pomaga uresničiti njene ključne razvojne potenciale.

  S pripravo in uresničenjem Celostne prometne strategije lahko vaša občina pričakuje učinke, kot so:
   Manjši zasebni izdatki za prevoz – ljudje v občinah s Strategijo potrošijo manj denarja za potovanja do določenega cilja.
  Manj izgubljenega časa zaradi prometa – občine s Strategijo imajo manj prometnih zastojev.
  Dvig kazalcev zdravja – zaradi zmanjšanja onesnaženosti zraka in večjih možnosti za aktivno potovanje so prebivalci bolj zdravi.
  Večja dostopnost za vse prebivalce, vključno s starejšimi in mlajšimi ljudmi ter tistimi s funkcionalnimi težavami.
  Učinkovitejše izpolnjevanje zakonskih obveznosti in reševanje težav z onesnaževanjem zraka.
  Boljši dostop do sredstev Evropske unije.
  Smotrnejša poraba občinskega proračuna – boljše upravljanje prometnega sistema pomeni znižanje stroškov vzdrževanja in razvoja infrastrukture.
   
    Smernice so nastale v okviru projektov IJPP - Izdelava Mestnih prometnih načrtov in CIVITAS Elan. Projekt IJPP delno financira Evropska unija iz Kohezijskih skladov.  Več informacij o projektu najdete na spletni strani.
Smernice za pripravo Celostne prometne strategije so oblikovane na podlagi
publikacije Guidelines: Developing and implementing a sustainable urban
mobility plan, ki je v celoti objavljena
tu.
      

TRAJNOSTNA MOBILNOST ZA ZADOVOLJNO PRIHODNOST
Prometna strategija občine Ljutomer

Prometna strategija občine Ljutomer (PS OL) vsebuje analizo stanja, vizijo razvoja prometnega sistema, strateške cilje ter stebre, ki evidentirajo ključna področja ukrepanja. Njen ključni del je podrobnejši akcijski načrt. Dokument se osredotoča na prostor in prometni sistem celotne občine Ljutomer s poudarkom na naselju Ljutomer, kjer je zgoščena večina prometnih tokov ter so potrebe po ukrepanju največje. Obravnavanih je več časovnih horizontov razvoja prometa. V izhodiščih je postavljena dolgoročna dvajsetletna vizija razvoja prometa do leta 2030. Cilji in ciljne vrednosti PS OL so opredeljeni srednjeročno, večinoma do leta 2020. Podrobnejši akcijski načrt, s katerim so natančno opredeljeni kratkoročni ukrepi, ima 5-letni domet z obdobjem do konca leta 2016.

  Priprava dokumenta je sledila smernicam Evropske unije (EU) in izkušnjam celostnega načrtovanja prometa v državah, kot so Velika Britanija, Francija, Nizozemska, Švedska ter Avstrija. Pomemben vir izkušenj in metodologije so nudili rezultati projektov EU, predvsem PILOT, BUSTRIP, CIVITAS Elan ter ELTIS Plus. Vzpostavljeno je bilo tudi sodelovanje s projektom na temo spodbujanja opravljanja nemotoriziranih poti v mestu, Active Travel Network.
 
  Strategija je nastala leta 2011 v okviru projekta Izdelava mestnih prometnih načrtov, ki je del aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo in prostor na področju integracije javnega potniškega prometa (projektIntegrirani javni potniški promet). Z njenim sprejetjem junija 2012 je občina Ljutomer postala prva manjša slovenska občina s Celostno prometno strategijo. Ker v Sloveniji še nimamo tradicije celostnega prometnega načrtovanja na lokalni ravni, bo uresničevanje strategije Ljutomer uvrstilo med najbolj napredne občine tako znotraj države kot tudi v širši evropski regiji.
 

 

 

POTI DO PRIVLAČNEGA MESTA IN ZADOVOLJNE SKUPNOSTI
Celostna prometna strategija mesta Maribor

   
 

Celostna prometna strategija (CPS) je dokument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente mesta in regije ter je bil izdelan v skladu s Smernicami za izdelavo Celostnih prometnih strategij Ministrstva RS za infrastrukturo in prostor iz leta 2012. Osredotoča se na prostor in prometni sistem MO Maribor, pri čemer pa ne zanemarja osrednje vloge Maribora v regiji ter zato upošteva tudi primestne prometne tokove in potovalne vzorce dnevnih migrantov širšega območja ter obiskovalcev Maribora. Dokument vsebuje analizo obstoječega stanja na področju prometa v mestu in okolici, vizijo razvoja prometnega sistema in strateške cilje ter akcijsko-proračunski načrt.

S CPS se želi Maribor približati ravnotežju med družbeno enakostjo, kakovostjo okolja in gospodarskim razvojem. Ambicija ni zgolj priprava in sprejetje CPS Maribora, temveč zagon dolgoročnega procesa celostnega in trajnostnega načrtovanja ter upravljanja mestnega prometnega sistema.

 
  CPS Maribora je nastala v letih 2012 in 2013 v okviru projekta »TRAMOB  – izdelava načrta trajnostne mobilnosti v mestu in okolici« in je bila sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Mestni svet MO Maribor je dokument obravnaval in se z njim seznanil na seji decembra 2013.
     

Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use