Oblikovanje strateških prednosti

 
   

Resnične spremembe dosegajo le mesta, ki so si upala zastaviti konkretne in uresničljive cilje. V ospredje obravnave so postavila ljudi in njihovo kakovost bivanja, promet in mobilnost pa so obravnavala kot orodje za doseganje teh ciljev.

 
 

 
KOPRIVNICA, HRVAŠKA  
Koprivnica je mesto s 33.700 prebivalci na severozahodu Hrvaške. Izvedla je podrobno analizo stanja prometa, ki je temeljila na samoocenjevanju s strani občine, obširnem posvetovalnem procesu z različnimi deležniki in anketiranju javnosti. Samoocenjevanje je pokazalo, da ima mesto izvrstne pogoje za spodbujanje trajnostne mobilnosti, hkrati pa je bilo ključnega pomena za izbiro bistva trajnostne prometne strategije mesta. Mesto leži na ravnini, je kompaktno in ima dovolj prostora za vzpostavitev obširne kolesarske mreže. 30 % prebivalcev že zdaj redno hodi ali kolesari. 70 % šolskih otrok se v šolo vozi z javnim prevozom, kolesari ali prihaja peš. Med poletnimi počitnicami pešci in kolesarji številčno prekašajo avtomobile. Ko so voznike avtomobilov v javni anketi vprašali o tem, ali bi spremenili izbiro svojega prevoznega načina, če bi bila vzpostavljena ustrezna infrastruktura, so bili odgovori večinoma pozitivni.  
   
BUDIMPEŠTA, MADŽARSKA  
Budimpešta je primer vključevanja trajnostne prometne strategije v strategijo prostorskega razvoja mesta. Leta 2003 je mesto podprlo koncept prostorskega razvoja, ki opredeljuje vizijo in dolgoročne prednostne naloge razvoja mesta. Na podlagi tega koncepta in obširnih posvetov z deležniki je mesto razvilo strategijo prostorskega razvoja Budimpešte, poznano kot “Program Podmaniczky”. Dokument opredeljuje prednostne naloge razvoja mesta za obdobje od 2005 do 2013. Strategijo prostorskega razvoja dopolnjuje prometni načrt za mestno središče. Ta načrt je bil izdelan leta 2007 z namenom revitalizacije centra mesta s pomočjo obsežnih projektov umirjanja prometa in izgradnje prometne infrastrukture po načelih trajnostne mobilnosti. Načrt daje prednost nemotoriziranemu lokalnemu prometu, s čimer želi podpreti lokalna podjetja in izboljšati kakovost bivanja.  
   
ODENSE, DANSKA  
S pomočjo odličnega informiranja prebivalcev o “Načrtu za promet in mobilnost” je mestu Odense uspelo zapreti dve glavni cesti za avtomobile – nekaj, kar je v preteklosti preprečila javnost, ki je bila zaskrbljena zaradi učinkov preusmerjanja prometa. Leta 2007 je mesto v proces vključilo širok krog deležnikov (ne samo lokalne prebivalce, temveč tudi različne ciljne skupine iz preostalega dela mesta) in razvilo posebno “orodje” za razlago trajnostnega načrtovanja prometa na preprost način. Na podlagi tega se je načrt iz dokumenta o avtomobilih in prometu spremenil v dokument o ljudeh in prostorih, ki se ga je ves čas oglaševalo na spletni strani, plakatih, v lokalnih medijih in na posebnih dogodkih. Ves trud je bil poplačan z enoglasno potrditvijo načrta v občinskem svetu.  
   
LILLE, FRANCIJA  
V mestu Lille se je proces izdelave “Načrta urbane mobilnosti” (Trajnostne prometne strategije mesta) začel po velikem gibanju za prenovo mesta v 90. letih prejšnjega stoletja. Nov železniški terminal za TGV je ustvaril možnost za vzpostavitev povsem nove soseske z imenom Euralille, ki služi tudi kot mednarodno, nacionalno, regionalno in lokalno vozlišče javnega prevoza. Načrtovalci so izdelali vizijo gospodarsko močnega mesta z mednarodnim značajem. Pri ustvarjanju atraktivnega mesta igra pomembno vlogo prenova javnih prostorov, ki jim trenutno vlada promet. Eno izmed strateških vprašanj je izpostavilo nujnost odločitve o izbiri nadaljnjega razvoja med sistemom podzemne železnice in nadzemnim javnim prevozom (avtobus in tramvaj). Mesto se je odločilo za razvoj slednjega in ga uporabilo tudi kot sredstvo za prestrukturiranje, preoblikovanje in ponovno opredelitev javnih prostorov.  
   
CAMBRIDGESHIRE, VELIKA BRITANIJA  
Tretji “Načrt lokalnega prometa za Cambridgeshire” za obdobje 2011 – 2026 opredeljuje kazalce in ciljne vrednosti, ki jih uporabljajo za spremljanje napredka. Izbrani kazalci prikazujejo procese, ki so najpomembnejši za Cambridgeshire, medtem ko hkrati dovoljujejo tudi primerjavo z drugimi lokalnimi skupnostmi v državi. Načrt vključuje ilustracije, ki pojasnjujejo povezave med cilji in ciljnimi vrednostmi. Ambicioznost njihovega pristopa se kaže na primeru zadanih ciljev v cestnoprometni varnosti: nacionalni cilji (2009) so predvideli 33 % zmanjšanje žrtev ali hudo poškodovanih v prometnih nesrečah do leta 2020. Trajnostna prometna strategija določa izpolnitev te ciljne vrednosti že do leta 2012.  
   
GENT, BELGIJA  
Leta 2007 je mesto Gent začelo s projektom preobrazbe glavne železniške postaje Gent Sint-Pieters in njene okolice. Do leta 2020 bo ta kompleks združeval paleto različnih rab in omogočal dobre intermodalne povezave. Tako velik projekt potrebuje premišljeno strategijo informiranja in posvetovanja, da bi pridobil in obdržal javno odobravanje del. Intenzivno vključevanje javnosti poteka preko stalne informacijske točke z zemljevidi, videi in 3D-modelom, rednega glasila za lokalne prebivalce, dogodkov v šolah in vodenih pogovorov. Dvakrat na leto je javnost povabljena na ogled gradbišča. Na enem ogledu si lahko 400 do 800 ljudi, ki so razdeljeni v manjše skupine, od blizu ogleda delo na gradbišču in dobi informacije neposredno od projektnih partnerjev in inženirjev.  
   
Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use