Minimize

UPRAVLJANJE PARKIRANJA
Push & Pull – projekt, ki obremenjuje slabo, da lahko spodbuja dobro 
Eden največjih izzivov sodobnih mest je čezmerna raba avtomobilov, ki povzroča prometne zastoje, onesnažuje okolje in škoduje zdravju ljudi. Ker sodobni način življenja od ljudi zahteva visoko stopnjo mobilnosti, je edina učinkovita rešitev vzpodbujanje trajnostnih načinov potovanja, kot so hoja, kolesarjenje in javni potniški promet. Žal se pogosto zaplete pri vprašanju, kje zagotoviti sredstva za financiranje tovrstnih vzpodbud.

 
   

Evropski projekt Push & Pull ponuja odgovor na to vprašanje, saj vzpostavlja dolgoročen in stabilen finančni vir – prihodke iz parkirnin. Nekdanja brezplačna parkirna mesta, ki po novem postanejo plačljiva, namreč ustvarijo dovolj denarja tako za ukrepe spodbujanja trajnostne mobilnosti kot tudi za vzdrževanje parkirišč, del zbranih sredstev pa je lahko namenjen lastnikom parkirišč v obliki dodatnih prihodkov.

Projekt temelji na kombinaciji prisile in vzpodbud, kar bi lahko opisali tudi kot metodo korenčka in palice. Številne izkušnje iz tujine so pokazale, da zgolj negativni ukrepi, kot je omejevanje rabe avtomobilov, niso najučinkovitejši pristop. Vedenjske navade lahko trajno spremenijo šele v kombinaciji s pozitivnimi ukrepi, ki vzpodbujajo uporabo alternativnih potovalnih načinov. Med takšnimi ukrepi so izboljšana dostopnost (na primer dodatne kolesarske steze ali urejen sistem javnega prometa), informiranje in ozaveščanje o različnih oblikah mobilnosti ter osebno svetovanje za spremembo potovalnih navad.

 
 

 
Projekt PUSH & PULL se financira iz programa Evropske unije Inteligentna energija za Evropo in traja od marca 2014 do februarja 2017. Pri njem sodeluje 15 partnerjev iz EU, pri čemer se pilotne rešitve izvajajo na osmih različnih lokacijah (mestih oziroma ustanovah).

Slovenski partner projekta je URBANISTIČNI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE, izvedbena lokacija v Sloveniji pa je skupna nova lokacija FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO ter FAKULTETE ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Univerze v Ljubljani. Fakulteti bosta jeseni 2015 v okviru projekta uvedli parkirnine in sprejeli Mobilnostni načrt, v katerem bosta opredelili ukrepe trajnostne mobilnosti, ki jih bosta financirali iz zbranih sredstev.
 


 

 
Copyright 2012 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use