novice SPTM številka 4, september 2013

Minimize
prva tabela

Javni razmislek o življenju brez avtomobila

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je poleti v okviru projekta »Dobimo se na postaji« izpeljalo dve uspešni ozaveščevalno-promocijski kampanji. Prva je nagovarjala voznike osebnih avtomobilov in splošno javnost, druga pa študente. V okviru akcije »Prednost za vse« je bila javnost izzvana, aktivirana, vključena v javno razpravo, na koncu pa še povabljena k oblikovanju predlogov za boljši javni potniški promet prihodnosti (več kot 300 odzivov) in k zbiranju razlogov za uporabo avtomobilu alternativnih potovalnih načinov med študenti (več kot 50 odzivov). Sodelujoči so prispevali predvsem pozitivne predloge, vrednotenje kampanje pa je med drugim pokazalo tudi na velik potencial uporabnikov kot svetovalcev pri izboljšanju sistema javnega potniškega prevoza.

številka 4

september 2013

Ugodna priložnost za izpeljavo trajnih ukrepov

Prva medobčinska Celostna prometna strategija v Sloveniji

VAŠ KORAK

ZA ČISTEJŠI ZRAK

Eko sklad je objavil Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13, ki tudi v letu 2013 nadaljuje prakso dodeljevanja ugodnih kreditov. Področje trajnostne mobilnosti je zajeto v točkah 6, 7 in 8 sklopa B - Zmanjšanje onesnaževanja zraka. Tudi Eko sklad prepoznava pomen Celostnih prometnih strategij, saj se spodbuja izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (npr. izgradnja kolesarskih poti in P+R, postavitev kolesarnic), ki izhajajo iz sprejetih prometnih strategij občin. Znesek razpisanih sredstev je 24 milijonov evrov, poziv bo odprt do 30. 11. 2013 oziroma do porabe sredstev.

Objavljen razpis ponovno potrjuje smiselnost izdelave Celostne prometne strategije, katerih spodbujanje in izdelava je osnovni cilj Slovenske platforme za trajnostno mobilnost. Poleg izdelave omenjenih dokumentov Platforma sodeluje tudi pri razvoju in nadgradnji celostnega prometnega načrtovanja na nacionalni in evropski ravni ter izvaja izobraževanja o pomenu in prednostih trajnostne mobilnosti nasploh.

Eko sklad je javni finančni sklad, ki spodbuja trajnostni razvoj s financiranjem naložb za preprečevanje, odpravljanje ali zmanjševanje obremenjevanja okolja. Deluje skladno z nacionalnim programom varstva okolja, nacionalnim energetskim programom, okoljsko in energetsko politiko EU ter z operativnimi in akcijskimi programi, sprejetimi na njihovi podlagi. Več...

Mesta v alpskem prostoru se srečujejo s podobnimi izzivi na področju urbane mobilnosti. Za celotno regijo je značilna tudi stalna rast potniškega in tovornega prometa. Negativni vplivi so rezultat velikih količin tranzitnega in sezonskega prometa, kakor tudi prometa, ki nastaja kot rezultat razpršene poselitve. Učinkovite rešitve za te izzive mestom v alpskem prostoru ponuja projekt PUMAS, »Trajnostno regionalno načrtovanje mobilnosti v alpskem prostoru«.

Projekt promovira razvoj Celostnih prometnih strategij (CPS) s poudarkom na vključevanju javnosti ter spremljanju učinkov in stroškov. Izvedel in ovrednotil bo sedem pilotnih CPS, zbral primere dobrih praks za ostala mesta v alpskem prostoru, s pomočjo inovativne komunikacijske platforme bo prispeval k izboljšanju ozaveščenosti, sodelovanju in izmenjavi informacij pri pripravi CPS. Prek nacionalne in transnacionalne referenčne točke za trajnostno mobilnost (nadgradnja Slovenske platforme za trajnostno mobilnost) bo Skupnosti alpskega prostora, ki bo ustanovljena tekom projekta, zagotovil dostop do znanja in izkušenj tudi po njegovem zaključku.

V Sloveniji bodo v okviru projekta pilotno izdelali medobčinsko CPS za čezmejno funkcionalno območje sedmih občin okrog mest Nova Gorica in Gorica. V okviru letošnjega Evropskega tedna mobilnosti je bila v Novi Gorici že predstavljena analiza stanja v obravnavanih občinah. Več...

Evropski teden mobilnosti (ETM) bo letos potekal že dvanajstič. Osrednjo temo letos povzema slogan »Vaš korak za čistejši zrak«, ki ljudi spodbuja k razmisleku o spremembi potovalnih navad in jih opominja, da lahko tudi sami naredijo marsikaj. Avtomobili namreč še vedno ostajajo glavni onesnaževalci zraka, ki ga vdihujemo, dokazano pa je tudi, da onesnaženost zraka zaradi prometa povzroča resne zdravstvene težave in celo prezgodnjo smrt.

Slovenija pri izvedbi ETM aktivno sodeluje od leta 2002, letos bo aktivnih 32 občin, kar je največ doslej. Pričakujemo lahko, da bodo občine med 16. in 22. septembrom pripravile vrsto zanimivih aktivnosti. Njihovi programi so objavljeni na spletni strani ETM. S širokim naborom aktivnosti bodo tako občine poskušale vsaj v tem tednu povečati deleže hoje, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prevoza na račun uporabe avtomobila.

V lanskem letu je bilo v okviru ETM aktivnih kar 2.158 lokalnih skupnosti iz 39 držav, ki so uvedle 7.717 trajnih ukrepov za krepitev trajnostne mobilnosti v urbanem okolju. Pobuda je v zadnjih letih presegla meje Evrope, letos se ji bo s 152 sodelujočimi mesti priključila celo Kitajska.

Izvedba trajnih ukrepov je eden od osrednjih ciljev ETM. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki ima letos prvič vlogo nacionalnega koordinatorja, je v sodelovanju s Slovensko platformo za trajnostno mobilnost zato letos pripravilo posebno pobudo, s katero bo eno občino nagradilo s strokovno podporo pri načrtovanju in izvedbi izbranega trajnega ukrepa.

Copyright © 2012 Slovenska platforma za trajnostno mobilnost in Urbanistični inštitut RS, vse pravice pridržane.
Naslov pošiljatelja novic: Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
 

Novice vam pošiljamo na naslov, ki ste ga navedli ob prijavi.
odjavite se s seznama prejemnikov novic

Copyright 2010 by UIRS Privacy StatementTerms Of Use